Wiceminister Andrzej Intestine-Mostowy w Rabce-Zdroju – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Rabka-Zdrój jest jednym z beneficjentów Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska. Gmina pozyskała 5 mln zł na przebudowę i modernizację dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 5 mln zł ze środków IV edycji programu otrzymało 50 gmin uzdrowiskowych w całej Polsce.

To łącznie ponad 240 mln zł, które wesprą samorządy, które ucierpiały podczas epidemii COVID-19. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje poszerzające ofertę dla pacjentów i turystów, zgodnie z ich potrzebami, m.in. na rewitalizację parków zdrojowych, budowę basenów i modernizację dróg

– powiedział Andrzej Intestine-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Głównym celem wsparcia jest poprawa sytuacji ekonomicznej gmin, a także zwiększenie potencjału rozwojowego w zakresie ograniczania skutków i powikłań po chorobie COVID-19 w świetle prognozowanego radykalnego wzrostu zapotrzebowania na usługi turystyki medycznej i rehabilitacji. Polskie uzdrowiska mają duże znaczenie w odbudowie potencjału turystyki medycznej w Polsce, która jest polską specjalnością eksportową i może być również skierowana na turystykę krajową. Program Uzdrowiska Polskie został opracowany przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki we współpracy ze Związkiem Gmin Uzdrowiskowych i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Polski Voucher Turystyczny

2 września 2022 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o polskim bonie turystycznym (PBT). Zgodnie z nowymi przepisami czas wykorzystania bonów zostanie wydłużony do końca I kwartału 2023 r. Konieczność przedłużenia terminu realizacji programu PBT w tym zakresie została wskazana we wspólnym stanowisku z 15 lipca przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej i Radę Ekspertów Turystyki. Program został jednoznacznie pozytywnie oceniony przez beneficjentów oraz przedsiębiorców turystycznych.

Konieczność przedłużenia programu Polskiego Bonu Turystycznego do końca marca 2023 r. powstała na podstawie analiz aktualnego poziomu wykorzystania przez rodziny środków, które są przeznaczane dla przedsiębiorców i organizatorów pożytku publicznego na stymulowanie rozwoju gospodarczego. Zasygnalizowaliśmy potrzebę utrzymania w polskim porządku prawnym rozwiązań przynoszących obopólne korzyści – odciążenie budżetów polskich rodzin i wsparcie przedsiębiorców turystycznych dotkniętych pandemią

– powiedział Andrzej Intestine-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Przedłużenie terminu dokonywania płatności za usługi hotelowe lub imprezy turystyczne z wykorzystaniem Polskiego Vouchera Turystycznego (do 31 marca 2023 r.) pozwoli zdecydowanej większości osób uprawnionych do korzystania z tego świadczenia móc w pełni z niego korzystać. Jednocześnie będzie to dodatkowe wzmocnienie gospodarcze krajowej branży turystycznej, której sytuacja uległa znacznemu osłabieniu ze względu na ograniczenia obowiązujące w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii.

Do tej pory z Polskiego Vouchera Turystycznego skorzystało ponad 6,25 mln dzieci, a przedsiębiorcy otrzymali ponad 2,88 mld zł (stan na 19 września br.). Środki z realizacji bonów trafiły na konta przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, wsparły ich działalność w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz podjęły decyzję o utrzymaniu płynności finansowej i utrzymaniu zatrudnienia.

Mobilne Centrum Edukacji – “Szkoła Turystyczna”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce-Zdroju to 24. placówka, którą w tym roku odwiedziło Mobilne Centrum Edukacyjne „Szkoła Turystyczna” w ramach drugiej edycji tego projektu. W ubiegłym roku pierwszą edycję MCETS odwiedziło 10,6 tys. osób. uczennice i uczniowie z 82 szkół.

O atrakcyjności i użyteczności poszczególnych elementów MCETS dowiodło badanie zlecone przez Polską Organizację Turystyczną na grupie nauczycieli uczestniczących w projekcie wraz z ich uczniami. Zdecydowana większość respondentów (91%) była bardzo zadowolona z wizyty w MCETS, a aż 97,8% ankietowanych uznało wyjazd za interesujący dla studentów.

Z badań wynika, że ​​do pięciu najciekawszych atrakcji w MCETS należały: nawigacja i ruch z wykorzystaniem urządzeń nawigacyjnych (50,7%), cyfrowe zwiedzanie regionu z użyciem okularów VR (47,1%), kompletowanie apteczki turystycznej (44,9%), kompletowanie plecaka turystycznego (35,3 proc.), aplikacji „Bezpieczeństwo w turystyce” (33,8 proc.) oraz podłogi interaktywnej z mapą Polski (33,8 proc.). Badanie zostało przeprowadzone na próbie 136 respondentów, tj. nauczycieli, którzy odwiedzili MCETS metodą CAWI.

Mobilne Centrum Edukacyjne „Szkoła Turystyczna” to nowoczesna, multimedialna przestrzeń, która umożliwia edukację poprzez zabawę. Atrakcje dostosowane są do dwóch grup wiekowych: dzieci z klas 1-3 oraz uczniów z klas 4-8. Cała przestrzeń podzielona jest na kilka stref, a przy wejściu zwiedzających wita humanoidalny robotic. Dzieci i młodzież odwiedzająca MCETS mają możliwość skorzystania m.in. z aplikacji wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość, stołów multimedialnych, tabletów z aplikacjami, czy rozwiązań wirtualnej rzeczywistości pozwalających na wirtualną wycieczkę.

Projekt obejmuje również tradycyjne gry i zabawy, takie jak kompletowanie plecaka turystycznego, testowanie sprzętu rekreacyjnego, kompletowanie apteczki turystycznej czy nauka posługiwania się kompasem.

Jednym z najważniejszych celów Mobilnego Centrum Edukacji Turystycznej jest podnoszenie wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski i jej regionów oraz popularyzacja różnych type aktywności i bezpiecznego podróżowania. Nie jest to jednak tylko wirtualna wycieczka. Jednym z elementów ścieżki edukacyjnej realizowanej w ramach projektu jest platforma internetowa, na której nauczyciele i uczniowie znajdą quizy i aplikacje, dzięki którym dzieci mogą poznać i zwiedzić Polskę i jej środowisko naturalne, tradycje, zabytki kultury oraz historii i przeżyj prawdziwe sportowe emocje. Doświadczenia te z pewnością zachęcą zarówno młodzież, rodziców, jak i nauczycieli do wycieczek szkolnych lub wycieczek w najbliższe sąsiedztwo, za które rodzice mogą zapłacić Polskim Voucherem Turystycznym.

– dodała Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Cele projektu MCETS wpisują się w rozwój edukacji szkolnej, a atrakcyjne, interdyscyplinarne pomoce dydaktyczne mogą stanowić uzupełnienie podstawy programowej różnych przedmiotów szkolnych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, co przejawia się w szczególności w:

  • poznanie kraju, jego środowiska naturalnego, tradycji, zabytków kultury i historii,
  • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
  • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska i umiejętności korzystania z naturalnych zasobów przyrody,
  • poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej,
  • popularyzacja type aktywnego wypoczynku.

Obchody Światowego Dnia Turystyki

30 września w Termach Chochołowskich odbędą się podhalańskie obchody Światowego Dnia Turystyki. Podczas wydarzenia, na które Andrzej Intestine-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zaprosił m.in. konsultacje z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną, a także debata pomiędzy branżą turystyczną a samorządami na temat barier rozwoju turystyki. Rozstrzygnięty zostanie także konkurs „Złote Krokusy” turystyki Podhala, a wręczone zostaną odznaki „Za zasługi dla turystyki” oraz „Za zasługi dla rozwoju gospodarki RP”.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.